UA-201802736-1
top of page

Privatumo politika

Toliau pateiktoje duomenų apsaugos informacijoje informuojame jus apie www.joosblender.com ir www.joosblender.lt  puslapis prilauso UAB Infomarket, Lietuva, JOOSBLENDER  ir (arba) „mes“ ir (arba) „atsakingas asmuo“) vykdomą asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR ir kiekvienu atveju taikytinus privatumo įstatymus.

 

Mums yra svarbus kiekvieno Internetinės parduotuvės Naudotojo pasitikėjimas Bendrove ir Bendrovės valdoma Internetine parduotuve www.joosblender.com ir www.joosblender.lt bei joje parduodamomis prekėmis ir/ar per ją teikiamomis paslaugomis. Šis pasitikėjimas, be kita ko, neatsiejamas ir nuo tinkamo Naudotojo Asmens duomenų tvarkymo bei jų apsaugos.

 

Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Internetinės parduotuvės privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Infomarket“, juridinio asmens kodas 302892526, ir PVM kodas LT100007219515 adresas Riešės g. 18-2, LT-14181 Vilniaus raj. Lindiniškių kaimas, telefono Nr. +37068511280, elektroninio pašto adresas: info@infomarket.lt

1. KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1. Kaip ir iki naujo įstatymo įsigaliojimo, Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2. Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE JUS NERENKAME IR NETVARKOME?

2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME IR TVARKOME?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
3.2.1.Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę;

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • IP adresą;

 • Jūsų prekių pristatymo adresą.

3.3. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
3.3.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Telefono numerį;

 • IP adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

3.4. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte savanoriškai:
3.4.1. Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami Jums siunčiant gimtadienio sveikinimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus:

3.4.2. Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:

 • Lytį;

 • Gimimo datą;

3.5. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:
3.5.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;

 • Elgsenos elektroninėje parduotuvėje istoriją;

 • IP adresą;

 • Mokėjimų istoriją;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

3.5.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

4.KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • IP adresą;

 • Jūsų prekių pristatymo adresą.

4.2.2. Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.
4.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę

 • Telefono numerį;

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;

 • IP adresą.

4.3.2. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.4.1.Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.joosblender.com ir www.joosblender.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;

 • Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt istoriją;

 • Mokėjimų istoriją;

 • Atsiliepimai apie Jūsų pirktas prekes;

 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

4.5.Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.5.1.Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas

 • Telefono numeris

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Pristatymo adresą

 • Pristatymo būdų istoriją

4.5.2. Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:

 • Vardas

 • Telefono numeris

 • Elektroninio pašto adresą;

 • Pristatymo adresą

 • Pristatymo būdų istoriją

 • Mokėjimo būdų istoriją

 • Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją.

 • Pirkimo istoriją

 • IP adresas;

4.5.3. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@infomarket.lt.

4.6. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.6.1. Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

4.7. Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu
4.7.1. Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;

 • Pavardę;

 • Telefono numerį

 • Elektroninio pašto adresą:

 • Pristatymo adresą;

 • Užsakymo informaciją.

5. AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?
5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
5.1.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
5.1.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
5.1.4. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
5.1.5. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

6. AR JŪS GALITE NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS www.joosblender.com ir www.joosblender.lt ELEKTRONINE PARDUOTUVE?

6.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

7. KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

7.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
7.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
7.1.2. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

7.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
7.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
7.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8. KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9. KAIP GALITE SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
9.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt;
9.1.2. Pranešdami mums telefonu: +37068511280;

10. KAIP GALITE KEISTI/TIKSLINTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

10.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
10.1.1. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;

MANO PASKYRA ASMENINĖ INFORMACIJA
10.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt;
10.1.3. Pranešdami mums telefonu: +37068511280;
10.1.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

11. AR GALITE REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

11.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

11.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
11.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
11.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
11.2.3. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
11.2.4. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

11.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
11.3.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt;
11.3.2. Pranešdami mums telefonu +37068511280;
11.3.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

12. AR GALITE APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KAIP TAI PADARYTI?

12.1. Jūs turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
12.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti.
12.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
12.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

12.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
12.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt;
12.2.2. Pranešdami mums telefonu: +37068511280;
12.2.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas

13. AR GALITE ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI JŪS GALITE PADARYTI?

13.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
13.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt
13.1.2. Pranešdami mums telefonu: +37068511280;

14. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALITE JA PASINAUDOTI?

14.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sveiku formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
14.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais: 
14.2.1. Per savo asmeninę www.joosblender.com ir www.joosblender.lt paskyrą;
14.2.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt;
14.2.3. Pateikdami mums prašymą telefonu: +37068511280;
14.2.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

15. KAIP GALITE PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
15.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
15.1.2. Per savo asmeninę www.joosblender.com ir www.joosblender.lt paskyrą;
15.1.3. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@infomarket.lt;
15.1.4. Pateikdami mums prašymą telefonu: +37068511280;
15.1.5. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.
15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
15.3. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

16. KAS YRA SLAPUKAI?
16.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.
16.2. Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje

Slapukai

Elektroninė parduotuvė joosblender.com naudoja slapukus. Slapukai yra mažos apimties failai, kurie išsaugomi įrenginio kietajame diske arba internetinėje naršyklėje. Jų paskirtis yra rinkti informaciją apie svetainės lankytojo veiksmus bei pasirinkimus (naudojimąsi svetaine). Tokiu būdu, tinklalapis gali atpažinti, kai asmuo lankosi pakartotinai ir kam jis teikė prioritetą prieš tai buvusių apsilankymų metu. Slapukai naudojami siekiant analizuoti lankytojų elgseną ir svetainės naudojimo modelius. Slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją. Taip pat jie padeda svetainei tinkamai funkcionuoti, kadangi lankytojas gauna visas svetainės funkcijas pritaikytas būtent jam (slapukai prisimena naudotojo nustatymus palengvindami prisijungimą prie paskyros).


Dažniausiai naudojami trijų rūšių slapukai: seanso (veikia kol uždaroma interneto naršyklė); nuolatiniai (išsaugomi vartotojo kompiuteryje tam tikram laikui ir naudojami pakartotinai apsilankius svetainėje); trečiųjų šalių (nustatomi siekiant užtikrinti kitų interneto tinklalapių turinio atvaizdavimą).

Slapukų naudojimas mūsų svetainėje www.joosblender.com ir www.joosblender.lt

Mūsų svetainėje slapukai naudojami šiems tikslams: 1) įsiminti pasirinktą kalbos ir šalies informaciją; 2) atskirti tinklapio vartotojus ir užtikrinti jų apsaugą; 3) užtikrinti svetainės pagrindinių funkcijų veikimą; 4) įsiminti ankstesnį vartotojo apsilankymą tinklapyje ir ar jam (ne)buvo rodomas konkretus akcijos reklaminis langelis, loterija, apklausa ir pan.; 5) kontroliuoti svetainės užklausų skaičių; 6) užtikrinti, kad svetainėje būtų rodomi žemėlapiai, teikiami „Google Maps“, skaičiuoti vartotojus, kurie jais naudojasi, taip pat išsaugoti vartotojo nuostatas juose; 7) užtikrinti „Facebook“ įrankių veikimą; 8) įsiminti prekes, kurias įdėjote į krepšelį paskutinio apsilankymo metu ir išsaugoti krepšelio turinį, jeigu nepatvirtinote pirkimo; 9) stebėti klientų įpročius, pvz. tinklapius, kuriuose jie apsilanko prieš patekdami į mūsų svetainę.


Siekdami analizuoti naudojimąsi svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ir kitus panašaus pobūdžio trečiųjų šalių įrankius, kurie slapukų pagalba taip pat gali rinkti duomenis apie vartotoją. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją. Informacija, surinkta apie apsilankymus mūsų tinklapyje, yra naudojama ataskaitų apie svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Jeigu norite, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų duomenų apie Jūsų elgesį internete, galite pasinaudoti „Google Analytics“ papildiniu.

„Wix“ slapukai

Jūsų sesijos interneto svetainėje metu Jūsų įrenginiuose gali būti įrašomi šie „Wix“ slapukai:

 

 

 

 

 

 

 

„Google“ slapukai

Svetainėje yra naudojami „Google“ analizės bei skaitmeninės rinkodaros sistemų įrankiai („Google Analytics“, „Google Ads“), kurie renka ir perduoda informaciją apie Jūsų prisijungimo IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus puslapius bei atliekamus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus).


Ši informacija yra saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose ir vėliau naudojama Svetainės naudojimo ataskaitoms bei suasmenintiems skaitmeninės rinkodaros sprendimams, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

 

 

„Facebook“ slapukai

Jūsų sesijos interneto svetainėje metu Jūsų įrenginiuose gali būti įrašomi šie „Facebook“ slapukai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė medija

Šioje svetainėje naudojami socialinių tinklų papildiniai. Paspaudus jų nuorodas Jūs būsite nukreipti į socialinių tinklų svetaines, kurios taip pat naudoja atitinkamus slapukus. Taip pat lankantis mūsų svetainėje, kurioje yra toks papildinys, Jūsų naršyklė sukurs tiesioginę nuorodą į atitinkamus socialinių tinklų serverius. Tokiu būdu socialinių tinklų svetainės gauna ir saugo informaciją, jog Jūsų naršyklė atidarė atitinkamą mūsų svetainės puslapį net ir tokiu atveju, kai Jūs neturite profilio ar paskyros juose arba nesate prisijungę.

Jei turite socialinio tinklo profilį arba paskyrą prie kurios esate prisijungę tuo metu, kai lankotės svetainėje, Jūsų apsilankymas mūsų svetainėje gali būti susietas su Jūsų profiliu ar paskyra, pvz. kai spaudžiate „patinka“ ar „dalintis“ preke. Socialinių tinklų savininkai šią informaciją gali naudoti reklamos, rinkos tyrimų ir savo puslapių kūrimo pagal poreikius tikslais. Jei nenorite, kad per mūsų svetainę surinktus duomenis socialiniai tinklai susietų su Jūsų profiliu ar paskyra, prieš lankydamiesi mūsų svetainėje rekomenduojame atsijungti nuo atitinkamos platformos. Atkreipiame dėmesį, kad mūsų svetainė nekontroliuoja kokie duomenys yra renkami trečiųjų šalių svetainėse, todėl norėdami sužinoti kam naudojami slapukai socialinių tinklų svetainėse, prašome peržiūrėti jų privatumo politikas. Jei norite sužinoti daugiau apie socialinių tinklų duomenų rinkimo, apdorojimo ir naudojimo tikslus bei mastą, Jūsų teises ir galimus privatumo apsaugos nustatymus, peržiūrėkite kiekvienos socialinių tinklų svetainės duomenų apsaugos politikas.

Kaip tvarkyti slapukus

Primename, kad slapukai gali būti bet kuriuo metu pašalinti iš Jūsų įrenginio. Kaip tai padaryti galite rasti www.allaboutcookies.org . Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas gali sulėtinti naršymo internete spartumą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

UAB Infomarket www.joosblender.com ir www.joosblender.lt

bottom of page